Tarieven en betalingsvoorwaarden

MoVeS heeft een contract met alle zorgverzekeraars

Tarieven

Volwassenen

Of en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van uw aanvullende verzekering. lndepender.nl heeft hier alle vergoedingen per aanvullende verzekering op een rijtje gezet. Wanneer u meer zittingen nodig heeft dan u zorgverzekering vergoed, krijgt u zelf de nota voor de resterende zittingen. De kosten van de verschillende soorten zittingen kunt u hieronder vinden.

Chronische indicaties 
Chronische indicaties voor fysiotherapie vallen onder de ‘lijst Borst’ en worden na de eerste 20 zittingen vergoed uit de basisverzekering. Indien geen aanvullende verzekering heeft, betaald u de eerste 20 behandelingen zelf. 

Kinderen onder de 18

De eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Wanneer er meer zittingen nodig zijn worden de behandelingen vergoed uit uw aanvullende verzekering volgens de verzekeringsvoorwaarden.

Kosten niet verzekerde behandelingen

Indien u NIET aanvullend verzekerd bent of u bent door uw aantal vergoedde behandelingen heen dan gelden de volgende tarieven per 1 januari 2024:

*€ 58,00 – Screening, intake en onderzoek (met of zonder verwijzing)
*€ 73,00 – Intake en onderzoek aan huis (na verwijzing)
*€ 42,00 – Reguliere zitting fysiotherapie in praktijk
*€ 42,00 – Reguliere zitting fysiotherapie videoconsult
*€ 60,00 – Behandeling aan huis of instelling

**€ 78,00 – Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (incl. rapportage)
**€ 93,00 – Eenmalig onderzoek aan huis

***€ 55,00 – Zitting oedeemtherapie
***€ 73,00 – Zitting oedeemtherapie aan huis of instelling

*€ 55,00 – Manueel Therapiezitting
*€ 73,00 – Manueel Therapiezitting aan huis of instelling

€ 75,00 – Rapportage op verzoek van derden (medisch verslag)

**€ 77,00  – Trainen onder begeleiding (sport-)fysiotherapeut (maandabonnement)

*30 minuten wordt voor u ingepland bij de therapeut
**60 minuten wordt voor u ingepland bij de therapeut
***30 -45 minuten wordt voor u ingepland bij de therapeut

Voor het niet nakomen van de afspraak (korter dan 24 uur van tevoren afgezegd, ongeacht de reden) berekenen wij 75% van de afspraak:

€ 31,50 – Niet nagekomen afspraak bij fysiotherapeut
€ 41,25 – Niet nagekomen afspraak bij manueeltherapeut

Betalingsvoorwaarden MoVeS

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

Binnen de praktijk hanteren wij de volgende betalingsvoorwaarden:

  • De patiënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste verzekeringsgegevens. Indien gegevens onjuist en of niet volledig zijn, waardoor de declaraties niet of slechts gedeeltelijk door de zorgverzekeraar worden vergoed, is de fysiotherapeut gerechtigd om de niet door de zorgverzekeraar vergoede diensten volgens onze tarievenlijst in rekening te brengen bij de patiënt zelf.
  • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan patiënt of namens patiënt verleende diensten.
  • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
  • Indien u minder dan 24 uur van te voren afzegt wordt er 75% van het tarief bij u in rekening gebracht. Deze kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.
  • De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan.
    Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.
  • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.
  • Indien, om wat voor reden dan ook, de nota geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, komt de patiënt op de zogenaamde zwarte lijst te staan, de lijst van wanbetalers. In gevallen, dat in een later stadium, opnieuw fysiotherapeutische behandeling noodzakelijk is, dient er eerst het nog openstaande bedrag betaald te worden voordat er fysiotherapeutische zorg verleent zal worden.